Dokumenty | BIP

 

Regulamin pracy

 

 

 

 

 

 
 
 
Bilans za rok 2019, rachunek zysków i strat za rok 2019 i zmiany w funduszu za rok 2019 zostały umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakładce: Bilanse 2019.

 

Dyrektor

Katarzyna Hampel

Wicedyrektor

Ewa Mozer

 

W trakcie uzupełniania.

W trakcie uzupełniania.

 

Nazwa i typ szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

– Ośmioletnia Szkoła Podstawowa

– Oddziały Przedszkolne

 
 
 

 

 

 

Regulamin kontroli zarządczej Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

 

 

Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku występowania zagrożeń

 

 

 

 

Procedura zwalniania ucznia z lekcji

 

 

 

 

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych oraz zasad ochrony danych osobowych i dostępu dzieci do internetu

 

 

 

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

 

 

 

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

 

 

 

 

Zasady ochrony danych osobowych

 

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Obarzanek.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – iod@cbi.org.pl
 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie

Na podstawie ustawy z dnia 21.11. 2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gospodarczego w wymiarze 1 etatu 1 października 2020 r.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. O zatrudnienie może ubiegać się osoba, która:

1)jest obywatelem polskim

2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3)posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)cieszy się nieposzlakowaną opinią.

6) posiada wykształcenie minimum średnie oraz co najmniej 6-letni staż pracy (wykształcenie średnie –rozumie się przez to wykształcenie średnie lub branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego)

lub

posiada wykształcenie wyższe oraz minimum 2-letni staż pracy (wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego

7) Wykazuje się znajomością prawa oświatowego, kodeksu pracy, przepisów o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych oraz  znajomością podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

 8) Biegle obsługuje komputer (znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej).

9) Wykazuje umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet)

2) Znajomość obsługi programu Vulcan(Inwentarz Optivum)

3) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

4) Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

 

Przewidywany zakres czynności:

 1. Nadzór nad dyscypliną pracy personelu obsługi szkoły. Prowadzenie  i kontrola listy obecności  oraz ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych  ( w tym rozliczenie czasu pracy dozorców dla potrzeb księgowości).
 2. Opracowanie zakresu czynności i obowiązków dla pracowników obsługi i bieżąca kontrola nad ich wykonywaniem.
 3. Przygotowywanie grafików pracy pracowników obsługi i kontrolowanie jego przestrzegania.
 4. Opracowanie harmonogramu urlopów pracowników niepedagogicznych Szkoły oraz  nauczycieli  przedszkola i kadry kierowniczej, a także zastępstw dla pracowników obsługi i administracji.
 5. Prowadzenie rejestru wypadków pracowników Szkoły.
 6. Kontrola właściwego funkcjonowania sprzętu szkolnego, maszyn, narzędzi, urządzeń, instalacji elektrycznej, gaśnic, zgodnie z przepisami bhp i p.poż., koordynowanie inwestycji i remontów na terenie Szkoły, naprawa wszelkich usterek, współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy.
 7. Planowanie i nadzór nad przebiegiem prac remontowych i naprawy sprzętu szkolnego.
 8. Dbałość o porządek, bezpieczeństwo i właściwe zagospodarowanie terenu Szkoły oraz urządzeń znajdujących się na tym terenie.
 9. Kontrola czystości wszystkich pomieszczeń oraz otoczenia Szkoły.
 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły.
 11.  Zaopatrywanie Szkoły w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. oraz inne artykuły zapewniające właściwy rytm pracy Szkoły, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Dokonywanie zakupów związanych z działalnością Szkoły.
 1. Przydział odzieży roboczej wg regulaminu pracy (dokonywanie obliczeń wydatków na ten cel w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych) w uzgodnieniu z Głównym Księgowym i Działem Kadr.
 2. Prowadzenie inwentarza szkoły

– prowadzenie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły – spis z natury (raz na 4 lata)

– sporządzanie protokołów likwidacji wyposażenia i środków trwałych szkoły

– prowadzenie księgi inwentarzowej w programie firmy Vulcan

 1. Prowadzenie kasy w zakresie budżetu szkoły
 2. Sprawdzanie pod względem merytorycznych otrzymywanych faktur i rachunków, sporządzanie dokumentów zapłaty – przelew bankowy i akceptacja przelewów bankowych.
 3. Prowadzenie, archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów prowadzonych w ramach zajmowanego stanowiska – zbiór atestów i certyfikatów, dokumentacji technicznej, instrukcji w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 1. Utrzymanie ścisłych kontaktów z księgowym szkoły w sprawie polityki rachunkowości przyjętej w szkole.
 2. Przygotowanie danych do projektu budżetu Szkoły, w szczególności odnośnie wydatków rzeczowych Szkoły na:

– zakup energii,

– materiałów i wyposażenia

– usług pozostałych

– innych opłat

oraz odnośnie płac pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Obsługa administracyjna w zakresie umów z dostawcami dot. zakupu usług i materiałów.
 2. Przygotowywanie umów wynajmów pomieszczeń oraz innych umów realizowanych przez Szkołę, rozliczanie wpływów i wydatków związanych z umowami (fakturowanie).
 3. Pilnowanie terminów przeglądów dotyczących budynku szkoły.
 4. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Współpraca z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym oraz Urzędem Miasta i Gminy
 6. Zastępowanie indendenta w przypadku nieobecności w tym pobieranie opłat za posiłki w szkole.
 7. Systematyczne uzupełnianie danych w Systemie Informacji Oświatowej zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.
 8. Odpowiedzialność za terminowe przesyłanie sprawozdań do GUS.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

 

 

 1. UPRAWNIENIA
 1. Do zlecania wykonywania prac pracownikom obsługi w ramach swoich obowiązków.
 2. Do przedstawiania propozycji wynagradzania i potrącania premii pracownikom obsługi w ramach powierzonych obowiązków.
 3. Do przeprowadzania kontroli prac wykonywanych przez wszystkich pracowników i egzekwowania wydanych poleceń.

 

 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za terminowe i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, za przestrzeganie regulaminu pracy, za powierzone mienie zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy.
 2. Za systematyczny nadzór nad pracą pracowników obsługi.
 3. Kierownik gospodarczy jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wypadku pracownika Szkoły lub o zauważonym zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego raz ostrzec współpracowników, a także osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie.
 4. Za ciągłe i systematyczne podnoszenie swych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;
 3. potwierdzona przez kandydata kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej; oświadczenie o niekaralności
 5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie –Jeziornie u. Bielawska 57 lub przesyłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach (opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr tel.) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

W dniu 10 lipca 2020 r. komisja podejmie decyzję o wyłonieniu kandydata lub przeprowadzeniu dalszego postępowania konkursowego. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego kandydata bez podawania przyczyny i ponownego rozpisania konkursu.

Szkoła zastrzega, że będzie kontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną wyłonieni w pierwszym etapie.

 

Aktualnie nie prowadzimy przetargów.