Dokumenty | BIP | Deklaracja dostępności

Dyrektor

Katarzyna Hampel

Wicedyrektor

Dariusz Kowalski

 

  • wartości początkowej budynków i budowli: 8 666 167,83zł
  • wartości początkowej maszyn i urządzeń: 546 362,53zł
  • wartości początkowej innych środków trwałych: 316 907,50zł
    RAZEM: 9 529 437,86zł

Nazwa i typ szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

– Ośmioletnia Szkoła Podstawowa

– Oddziały Przedszkolne

  • ilość oddziałów – 2 oddziały przedszkolne, 14 oddziałów klas 1-8
  • ilość uczniów –  257 w oddziałach klas 1-8
  • kierownik gospodarczy: 
 
 
 

 

 

Regulamin kontroli zarządczej Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia

Procedura postępowania w przypadku występowania zagrożeń

Procedura zwalniania ucznia z lekcji

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych oraz zasad ochrony danych osobowych i dostępu dzieci do internetu

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

Zasady ochrony danych osobowych

Załącznik 1
Rejestr zmian

Spis treścistr.
1
str.
2
str.
3
str.
4
str.
5
str.
6
str.
8
str.
9
str.
10
str.
11
str.

13
14
str.
15 (1)
str.
15
str.
16
str.
17
str.
18
str.
19
str.
20
str.
21
str.
22
str.
23
str.
24
str.
25
str.
26
str.
27
str.
28
str.
29

str.12

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Obarzanek.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – iod@cbi.org.pl
 

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie – Jeziornie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie – Jeziornie.

Data publikacji strony internetowej : 2019-09-08

Strona internetowa www.sp3kj.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

-niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL,

-administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia : 03.12.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:

-Test -European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),

wynik dla witryny www.sp3kj.pl  – 97,56%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@sp3kj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 7564282. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej . Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Bielawska 57, 05-520 Konstancin -Jeziorna.

Wstęp na teren  Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie możliwy jest przez pięć punktów  (trzy bramy wjazdowe ,brama wejściowa i furtka). Jeden punkt umożliwia wjazd na teren szkoły na wózkach inwalidzkich.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3-zapewnia dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku.

Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informujemy, że na teren szkoły można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Skip to content