Cele i zadania

Celem naszej szkoły jest:

 • kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do życia we współczesnym świecie
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego
 • umożliwienie kształcenia umiejętności sportowych i podnoszenie sprawności fizycznej oraz osiąganie bardzo dobrych wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych
 • kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym

Nasza szkoła w szczególności realizuje następujące cele i zadania:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia kształcenie i wychowywanie dzieci przygotowując je do dalszej nauki w szkole średniej i życia we współczesnym świecie
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju poprzez przygotowanie go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości każdej szkoły


Nasz szkoła przekazuje uczniom podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy. 

Naszym uczniom staramy się zapewnić w szczególności:

 • potrzebę rozwijania swoich zdolności i zainteresowań
 • umiejętność kierowania się w postępowaniu uniwersalnymi zasadami etyki
 • wartościowe cechy woli i charakteru jak: godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość
 • nawyk sumiennej i rzetelnej pracy
 • umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystania z różnych źródeł informacji, dostrzegania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i efektów pracy
 • doceniania znaczenia nauki i postępu technicznego
 • umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi, znajomość niektórych procesów technologicznych
 • znajomość zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną
 • świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych
 • współuczestniczenia i współtworzenia życia szkoły