Wizja i misja Szkoły

Zadania Szkoły są realizowane przez:

 • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • wprowadzanie innowacyjnych metod i form nauczania;
 • pracę metodą projektu;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez tworzenie –
  w miarę możliwości Szkoły –  kół przedmiotowych, zainteresowań;
 • organizację wycieczek dydaktycznych;
 • organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami państwowymi oraz wynikających z tradycji Szkoły;
 • organizowanie niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Naszym uczniom staramy się zapewnić w szczególności:

 • potrzebę rozwijania swoich zdolności i zainteresowań
 • umiejętność kierowania się w postępowaniu uniwersalnymi zasadami etyki
 • wartościowe cechy woli i charakteru jak: godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość
 • nawyk sumiennej i rzetelnej pracy
 • umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystania z różnych źródeł informacji, dostrzegania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i efektów pracy
 • doceniania znaczenia nauki i postępu technicznego
 • umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi, znajomość niektórych procesów technologicznych
 • znajomość zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną
 • świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych
 • współuczestniczenia i współtworzenia życia szkoły

Szkoła bierze udział w Całościowym Rozwoju Szkoły CRS2. Nauczyciele wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. W ramach pierwszego poziomu Całościowego Rozwoju Szkoły uczestnicy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Nasza placówka wspierana jest indywidualnie przez opiekuna – praktyka oceniania kształtującego (OK).

W naszym przedszkolu i oddziale zerówki realizowany jest PLAN DALTOŃSKI. Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania.
Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Wizualizujemy dni tygodnia

Wizualizujemy program dnia

Wizualizujemy zadania szkolne

Wizualizujemy współpracę

Skip to content