Stołówka szkolna

Intendent

Longina Krymska, numer telefonu: 22 756 42 82 wew. 21, mail: obiady@sp3kj.pl

Opłaty i odwoływanie posiłków

 1. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole rodzic powinien zgłosić telefonicznie do intendenta nr. Telefonu 22 756 42 82 lub na adres e-mail obiady@sp3kj.pl do godz. 8:30 danego dnia.
 2. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.
 3. Nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w następnym miesiącu.
 4. Obiady jednorazowe mogą być sprzedawane uczniom i pracownikom szkoły w liczbie nie przekraczającej odwołań na dany dzień.
 5. Opłaty za obiady wnosi się w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w formie przelewu :
  Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Nr konta : 68 8002 0004 0214 1732 2002 0104

w tytule wpisując : imię i nazwisko dziecka, klasa.

 1. Przed dokonaniem przelewu za posiłki swojego dziecka prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail ( dane jak wyżej w punkcie 1 ) w celu potwierdzenia wpłaty.
 2. Bardzo prosimy nie uiszczać wpłat wg. własnych wyliczeń , zaokrąglając sumy lub płacić za dwa miesiące z góry.
 3. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
 4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 5. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i dyżurny – opiekun grupy.