Zasady organizacji pracy oraz opieki nad uczniami obowiązujące od 18 stycznia 2021r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zasady organizacji pracy oraz opieki nad uczniami
Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
w Konstancinie-Jeziornie,
obowiązujące od 18 stycznia 2021 roku
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia epidemicznego

Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa o: Szkole — należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie.

I. Postanowienia ogólne

1. Do Szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Należy ograniczyć liczbę osób, które przyprowadzają dziecko.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szatni, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa..

6. Na terenie Szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Większość spraw załatwia się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z rodzicem, spotkanie może się odbyć wyłącznie w ustalonym z danym nauczycielem terminie. Termin ustalany jest z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i wpisywany przez nauczyciela do zeszytu i karty, znajdujących się w sekretariacie Szkoły. Spotkania odbywać się mogą wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, zasłonięcie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m), w wyznaczonym pomieszczeniu,  bez możliwości kontaktu z uczniami i pracownikami Szkoły.

9. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

10. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

11. Obowiązują dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

II. Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. dezynfekcji rąk przy wejściu do Szkoły, częstego, dokładnego mycia rąk.

2. Na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

3. W Szkole obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych (maseczka lub przyłbica), oraz w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz  od 16.00 do 17.00, a także w innych godzinach w przypadku, kiedy w świetlicy przebywają uczniowie z różnych oddziałów klasowych i nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego min. 2 m.

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk przez uczniów odbywa się pod nadzorem nauczyciela

5. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.

6. Dezynfekcja pomieszczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

7. Na terenie Szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników. Sale są czyszczone.

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy

 9. Przy wejściu do Szkoły należy umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych

10. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników Szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych, zużyte rękawice lub maseczki należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS.

12. Z sal, w których przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczne segregowanie czystych i używanych sprzętu i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez uczniów i  przekazywanie używanych sprzętów do czyszczenia/dezynfekcji zawsze po ich użyciu przez ucznia.

13. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

III. Organizacja pracy

1. Rodzice dzieci z grupy 3 i 4-latków przyprowadzają dzieci  w godzinach 7.15-7.25 (wejście przy stołówce szkolnej) , z grupy 0a przyprowadzają dzieci w godz. 7.20-7.30, a z grupy 0b – 7.30-7.40 (wejście główne).

2. Lekcje w klasach Ia i IIIa rozpoczynają się o g. 7.50 a w klasach IIa, IIb i IIIb o g. 8.00.

3. Uczniowie z klas Ia i IIb są odbierani  od rodziców przez nauczyciela przy wejściu obok stołówki szkolnej w następujących godzinach:

klasa Ia – w g. 7.35 – 7.45

klasa IIb – w g. 7.45 – 7.55

4. Uczniowie z klas IIa, IIIa i IIIb są odbierani od rodziców przez nauczyciela przy wejściu głównym w następujących godzinach:

klasa IIa – 7.45 – 7.55

klasa III a – 7.35 – 7.45

klasa III b – 7.45 – 7.55

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej  przed lekcjami są przyprowadzane przez rodziców wejściem głównym.

6. Przerwy organizuje nauczyciel biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, nie rzadziej niż co 45 minut. Nauczyciele organizują przerwy zapewniając, brak kontaktu między dziećmi z różnych oddziałów klasowych.

7. Uczniowie każdego z oddziałów korzystają wyłącznie z wyznaczonej dla danego oddziału toalety.

8. Po zakończonych zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów do szatni i pełni nad nimi opiekę  do czasu przekazania ucznia rodzicom lub upoważnionej osobie.

9. Zajęcia uczniów odbywają się w miarę możliwości w stałej, wyznaczonej dla danego oddziału sali.

10. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczyciela.

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Do realizacji zajęć w miarę możliwości wykorzystuje się tereny wokół Szkoły.

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

15. Na wszystkich lekcjach, uczniowie zajmują stałe, wyznaczone przez Wychowawcę miejsca w ławkach i nie zmieniają ich.

16. W Szkole wydziela się oznakowane pomieszczenia na izolatkę – dla uczniów na pierwszym piętrze, dla pracowników w szatni.

17. Wyłącza się dystrybutory wody pitnej.

18. Nauczyciele, którzy prowadzą pierwsze zajęcia w danym dniu zobowiązani są do przypomnienia uczniom zasad mycia rąk oraz zasad higieny w Szkole.

19. Przed każdą przerwą i wyjściem do części wspólnej, nauczyciel przypomina uczniom o konieczności włożenia maseczki i zasadach prawidłowego wkładania i zdejmowania maseczki.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika Szkoły wyznaczonego przez dyrektora Szkoły.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

– jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 C lub wyżej — należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze Szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

– jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2 C-37,9’C —należy powiadomić rodziców ucznia.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze Szkoły dziecka z objawami chorobowymi, jest zobowiązany do poinformowania dyrektora Szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zachowując zasady bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GIS

8. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są telefonicznie, należy sporządzić notatkę lub protokół.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika

1. Do pracy przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi, bez żadnych objawów choroby zakaźnej.

2. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, niezwłocznie informuje o tym dyrektora Szkoły, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dyrektora Szkoły.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

4. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

5. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

VI. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika Szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia.

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy Szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

VII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły

1. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

3. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są telefonicznie należy sporządzić notatkę lub protokół.

4. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się do jej zaleceń.

Comments are closed.
Archiwum