Tutoring

REGULAMIN TUTORINGU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

IM. KS JANA TWARDOWSKIEGO

Cele i założenia tutoringu:

Celem programu jest pomoc uczniowi w jego indywidualnym rozwoju (naukowym i osobistym) oraz zmotywowanie go do stałego doskonalenia. Istotne są tu osobiste relacje budowane przez: rozmowy, indywidualne spotkania tutora z podopiecznymi, dzielenie się doświadczeniami, a także wzajemne zaufanie.

Praca tutora jest procesem składającym się z czterech wyraźnych etapów:

 • poznania podopiecznego (budowanie dobrych relacji),
 • planowania rozwoju,
 • realizacji planów,
 • oceny rezultatów.

Zakłada się, że tutor pracuje z podopiecznym przez jeden semestr. Celem pracy tutora jest rozwój osobowy lub naukowy podopiecznego, a dobro podopiecznego jest dla tutora najwyższą wartością. Do zadań tutora wychowawczego należy w szczególności:

 • odkrywanie potencjału ucznia i praca nad jego wykorzystaniem,
 • motywacja ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspieranie go w jego planowaniu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem,
 • pomoc w rozwinięciu potrzebnych kompetencji osobistych i naukowych,
 • budowanie więzi, wspólnoty szkolnej,
 • wsparcie w poszukiwaniu sensu i celu edukacji,
 • ułożenie z uczniem planu pracy na semestr w formie spisanej umowy (kontraktu),
 • sporządzanie dokumentacji tutorskiej (harmonogramu spotkań z podopiecznym) z której rozlicza się raz w miesiącu z opiekunem rocznika,
 • monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru,
 • cotygodniowe spotkanie z uczniem,
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia (minimum raz w semestrze spotkanie indywidualne, które może się odbyć z udziałem podopiecznego),
 • podsumowanie wraz z uczniem wykonania przez niego planu pracy na koniec każdego semestru, wraz z autoewaluacją ucznia,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji tutorskiej (dziennik z wpisami odbytych spotkań z uczniem oraz kontaktów z rodzicami ucznia),
 • przedłożenie opiekunowi rocznika sprawozdania z pracy tutorskiej na dwa tygodnie przez końcem każdego semestru.

 Procedura wyboru tutora:

Uczniowie klas są informowani o zasadach tutoringu. Wizytówki tutorów dostępne są na stronie internetowej szkoły, fb szkoły, gazetce w głównym holu. Czas przewidziany na wybór tutora nie może przekroczyć tygodnia od momentu zapoznania się z programem i wizytówkami tutorów tj. Uczeń wybiera trzech tutorów wg kolejności chęci pracy z danym tutorem. Zespół tutorów dokonuje przydziału uczeń-tutor. Współpraca tutorska opiera się o zaakceptowany obustronnie kontrakt, którego treść jest ustalana z udziałem podopiecznego i który jest załączany do dokumentacji tutorskiej.

TUTORZY: